Regulamin

   REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NIANLING.PL

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.nianling.pl

2. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176),

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Postanowienia Ogólne

1.Sklep internetowy działający pod adresem www.nianling.pl

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a firmą: MAAL Sp. z o.o., ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław, NIP 894 28 14 126, REGON 933040000, zwaną dalej Sprzedającym.

3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie; Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową).

Oferowane przedmioty

1.Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w sklepie internetowym są wytwarzane przez Sprzedającego oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan oferowanych towarów.

3. Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty, możliwe są minimalne różnice w wyglądzie.

Ceny przedmiotów

1.Ceny przedmiotów oferowanych w sprzedaży zamieszczone są przy każdym przedmiocie.

2. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym przedmiocie w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

Składanie i realizacja zamówień

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego przedmiotu bądź przedmiotów.

2. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Kupującego).

4. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

5. Zamówienia można składać 24godziny na dobę.

6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego.

Formy płatności

1. Za zamówione przedmioty Kupujący może zapłacić wybierając: przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego, przelew elektroniczny online, karę płatniczą lub płatność gotówką przy odbiorze.

Akceptowane karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Sprzedający dołącza do przedmiotu rachunek lub fakturę VAT.

Czas realizacji zamówienia i dostawa

1. Zamówienie jest wysyłane w przeciągu 2-3 dni roboczych od daty zaksięgowania należności na koncie.

2. Na wpłatę Sprzedający czeka 7 dni roboczych, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3. Dostawa realizowana jest na terenie Polski w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Kupującego.

4 .Czas dostawy do 7 dni roboczych.

5. Koszty transportu ponosi Kupujący.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.

Zwroty

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu, na swój koszt, zakupionego towaru w ciągu 30 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.

2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, oryginalnie zapakowanego bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego z dowodem zakupu. Zwracany towar należy wysłać na poniższy adres: MAAL Sp. z o.o. ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław.

3.Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia, Sprzedający udostępni drogą mailową na prośbę Kupującego.

4. Pieniądze za przedmiot zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania przedmiotu przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

6. Koszty przesyłki przedmiotu między stronami nie podlegają zwrotowi.

7. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2104 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np.produkt na którym wykonano indywidualny grawer).

Reklamacje

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.

2. W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy klientem a sklepem www.nianling.pl umową, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres biuro@nianling.pl. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz zdjęcia ukazujące wadę towaru. Reklamacja powinna również zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko, dokładny opis wady.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, nie przyjmując jednocześnie przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia reklamacji.

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia.

2. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Składając zamówienie w sklepie www.nianling.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich następujących danych osobowych: e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu, adres w celu otrzymywania informacji o zamówieniu środkami komunikacji elektronicznej i zakresie do tego niezbędnym. Administratorem powyższych danych osobowych jest MAAL Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Mińskiej 38, 54-610 Wrocław. Przetwarzanie odbędzie się zgodnie obowiązującym prawem, a w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i polityką prywatności znajdującą się pod adresem: http://nianling.pl/strona/polityka_prywatnosci

Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów sklepu internetowego www.nianling.pl

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedającego, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.nianling.pl

2.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.


Szybka wysyłka

zamówienia  dostarczamy w 3 dni

Darmowa dostawa

przy zamówieniach powyżej 99zł

dostawa kurierem gratis

691 777 887

masz pytanie zadzwoń!!!

30 dni na zwrot

zamówione produkty możesz zwrócić

do 30 dni od daty zakupu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.